شرح خدمات طراحی و نظارت پارک ها و بوستان های شهری

Download160
Stock
File Size87.95 KB
Create Dateآگوست 9, 2016
Download

پارک ها بوستان های شهری که برای شهرداری  طراحی می‌شوند دارای شرح خدماتی دقیق می‌باشند که خدمات مورد ارائه مشاور در آنها کاملا به تفصیل ذکر شده است. این خدمات شامل سه قسمت طراحی مقدماتی، طراحی مرحله اول و طراحی فاز دوی پروژه می‎باشد. این تیپ طراحی ها با توجه به پیچیده‌گی ها و نیاز هایی که کارفرما برای اجرا احساس می‎نماید باید نقشه کامل سیویل و نقشه برداری دقیق سایت در مراحل ابتدایی کار و همزمان با مطالعات اولیه انجام گردد تا در پروژه در زمان اجرا دچار مشکل خاصی نشود. همچنین اسنادی که شما به کارفرما تحویل می‎‌دهید دارای استانداردهایی می‌باشد که قالب و فرمت آن در این شرح خدمات ذکر شده است.