شرح خدمات مشاوره برای طراحی ساختمان مورد بازسازی و نوسازی

Download47
Stock
File Size126.10 KB
Create Dateآگوست 9, 2016
Download

شرح خدمات مشاوره برای طراحی ساختمان مورد بازسازی و نوسازی

ساختمان هایی که باید مورد بازسازی و نوسازی قرار میگیرند، دارای یک فرآیند برای طراحی می‌باشند. طی این فرآیند از ابتدا که پروژه تعریف می‌شود. اصولا شرح خدمات به شما کمک می‌نماید تا طرفین به خوبی از حقوق و تعهدات خود اطلاع داشته باشند. همچنین شرح خدمات برای طرفین، خدماتی که باید ارائه دهند یا بگیرند را مسخص می‌نماید. این خدمات شامل، نحوه بررسی و مطالعه روی طرح و مطالعه و بررسی ضوابط و مقررات پروژه، مطالعات اولیه شهر، طراحی معماری، طراحی سازه، طراحی تاسیسات، طراحی نقشه های اجرایی و   . می‌باشد. در این فایل همچنین نحوه انجام مناقصه و تعیین پیمانکار نیز ذکر شده است.