همکاران شرکت

همه
معماری و طراحی داخلی و بازسازی
 • مهرداد هاشم زاده همایونی
  مهرداد هاشم ‌زاده
  anemptytextlline
  مدیر عامل مهندسان مشاور هفت شهر آریا از سال 1383
  کارشناس ارشد معماری‌، انشگاه تهران
 • امیر افغان حاجی ‌عباسی
  امیر افغان ‌عباسی
  anemptytextlline
  نایب رئیس هیات مدیره - مدیر بخش معماری
  کارشناس ارشد معماری، دانشگاه بین‌المللی امام‌ خمینی (ره)
 • ایرج نیلی
  ایرج نیلی
  anemptytextlline
  کارشناس و مشاور معماری