مشخصات پروژه

کارفرما: شرکت ساختمانی بهساز کاشانه
موقعیت: استان مازندران - شهر عباس آباد
مساحت پروژه: 40000 متر مربع
سال شروع پروژه: 1391
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

درباره پروژه

شهر عباس آباد

عباس آباد از شهرهای مهم در ساحل دریای خزر می‌باشد. کارفرما مالک زمینی به مساحت 40 هزار متر مربع در فاضیی مشرف به ساحل این شهر می‌باشد. کارفرما به دنبال تعریف پروژه پر بازده برای جلب نظر سرمایه گذاری و شروع به کار عمرانی بود. با این شرایط مطالعات پروژه فوق آغاز گردید.

مطالعات وضع موجود امکانسنجی

ابتدا برای شروع، زمین مورد نظر و شهر عباس آباد مورد مطالعات دقیق کالبدی اقتصادی و جمعیتی و اجتماعی قرار گرفت. سپس پروژه های رقیب از جمله الماس خاورمیانه و برج های ساحلی قو مورد تجزیه و تحلیل دقیق اقتصادی قرار گرفت.

 

تدقیق و پیشنهاد سناریو ها

در بخش بعدی، مطالعات صورت گرفته قبلی با روش سوات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از خروجی آنها سناریو هایی برای کارفرما پیشنهاد گردید که هر یک دارای کاربری ها و ریز کاربری های متفاوتی بود.

گزینه نهایی طرح پیشنهادی

از میان سناریو های به دست آمده با کاربری ها و ریز کاربری ها متفاوت، به وسیله روش ای اچ پی (ahp) سناریو ها با چهار معیار اصلی رقابت پذیری ، بازدهی اقتصادی، تحقق پذیری طرح و توجه به ویژگی های زمین پروژه، همه گزینه ها امتیاز بندی و گزینه برتر انتخاب گردید.

طراحی

در نهایت با توجه به اطلاعات در دست و طرح و گزینه نهایی پیشنهادی، پروژه به صورت حجم کلی و کانسپ و به صورت فاز صفر طراحی گردید.